Luận văn Thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan trong việc dạy học tác phẩm văn chương nước ngoài ở trường trung học phổ thông

Bố cục luận văn: - Dẫn nhập. - Chương 1: Những vấn đề về thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học tác phẩm văn chương nước ngoài. - Chương 2: Khảo sát thực trạng việc thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học tác phẩm văn chương nước ngoài. - Chương 3: Thiết kế và thực nghiệm. - Kết luận. - Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC