Luận văn Thiết lập website trực tuyến phục vụ bán máy tính qua mạng Internet

Máy tính – Internet là những phƣơng tiện rất quan trọng và hữu dụng trong quá trình phát triển xã hội, nó đồng hành và thúc đẩy xã hội tiến tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Công nghệ thông tin. Các môi trƣờng giao tiếp đã đƣợc phát triển và vai trò của của máy tính càng khả dụng hơn, giải quyết đƣợc những vấn đề phức tạp và đáp ứng đƣợc rộng rãi những nhu cầu của cuộc sống. Sự kết hợp giữa các môi trƣờng giao tiếp với máy tính đã rút ngắn khoảng cách giữa con ngƣời với con ngƣời, đƣa con ngƣời đến với xa lộ thông tin đầy lí thú và bổ ích, cũng nhƣ tiện lợi và hữu dụng. Chính vì lẽ đó các các doanh nghiệp, các công ty, các cửa hàng, các siêu thị trực tuyến cũng ra đời nhằm giới thiệu thƣơng hiệu, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy và gây dựng thêm các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác. Những hình thức mua bán, trao đổi trực tiếp bằng tiền mặt, vừa tốn thời gian vừa khó khăn trong việc đi lại, mà những chủ doanh nghiệp, cửa hàng , khó quản lí, không cập nhật đƣợc thông tin. Ngày nay, một trong những hình thức để dễ dàng thay đổi và cải tiến hình thức trên đó là môi trƣờng giao tiếp Web và Thƣơng mại điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC