Luận văn Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp

Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới, chính sách mởcửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tếcủa đất nước ta đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Cùng với sựphát triển đó, tất cảcác cơquan quản lý Nhà nước có liên quan đến các hoạt động kinh tế, nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu, nói riêng, đã và đang từng bước đổi mới, cải tiến thủtục hành chính nhằm theo kịp tốc độphát triển và hỗtrợ đắc lực cho các hoạt động nói trên có điều kiện phát triển. Được sựquan tâm chỉ đạo của Chính phủ, BộTài chính, ngành Hải quan đã có nhiều cốgắng và đạt được một sốkết quảbước đầu trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Hải quan. Rất nhiều giải pháp đã được ngành Hải quan triển khai áp dụng trong quá trình quản lý, đặc biệt là triển khai ứng dụng công nghệthông tin vào hoạt động quản lý nhà nước vềhải quan. Các quy trình thủ tục hải quan luôn được cải tiến sao cho ngày càng đơn giản hơn, minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Theo kếhoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2004-2006 ban hành theo Quyết định số810/QĐ-BTC ngày 16/03/2004 của Bộ trưởng BộTài chính, mục tiêu của Hải quan Việt Nam đến năm 2010 là phấn đấu bắt kịp trình độcủa Hải quan các nước trong khu vực ASEAN, thểhiện: lực lượng hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu; hệthống thông quan phần lớn là tự động hóa; áp dụng kỹthuật quản lý rủi ro; trang thiết bịkỹthuật hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, trong giai đoạn 2004-2006, ngành Hải quan đã đềra kếhoạch cụthể để thực hiện 5 chương trình lớn, đó là: chương trình cải cách thểchế; chương trình công nghệthông tin và trang thiết bịnghiệp vụ; chương trình cải cách tổchức bộ máy; chương trình chuẩn hóa cán bộvà đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụhải quan và chương trình xây dựng trụsởlàm việc. Trong đó, triển khai thí điểm thủtục hải quan điện tửtrong năm 2005 và 2006 là một trong những nội dung quan trọng của chương trình cải cách thểchếcần phải thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC