Luận văn Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại Thành phố Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu ở quận Ô Môn

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: - Chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn do chất lượng lao động còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch kinh tế; - Mặc dù chất lượng lao động đã có những chuyển biến tích cực như: trình độ học vấn, chuyên môn trong giai đoạn 2000-2005 được nâng lên nhưng không đáng kể, lao động không có trình độ chuyên môn chiếm tỉ lệ khá cao (khoảng 76%); - Tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động không tương xứng với tốc độ chuyển dịch cơ cấu GTSX, xu hướng này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bản thân lực lượng lao động nông thôn chưa đáp ứng được đòi hỏi về lao động phi nông nghiệp của các ngành; - Các yếu tố về trình độ giáo dục, giới tính, tuổi lao động; yếu tố đất đai; mức độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, tác động rất lớn đến quá trình chuyển dịch lao động, và thu nhập vùng nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC