Luận văn Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 80 năm qua đã chứng minh rằng: Sau khi có đường lối đúng, cán bộ là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" (1). Trong cách mạng giải phóng dân tộc, do làm tốt công tác cán bộ, Đảng ta đã đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tổ chức thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ các cấp đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tổ chức, lãnh đạo quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng, làm nên thắng lợi lịch sử của cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hơn hai mươi năm qua, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; mở rộng dân chủ XHCN, đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; củng cố quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, v.v. Do có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, nên công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Có được đội ngũ cán bộ tốt, lãnh đạo được cách mạng đạt được những thành quả đó là do từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta đã nhận thức rõ và luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ nhất là công tác cán bộ cơ sở. (1) Hồ Chí Minh TT.NXBCTQG. 4.1995-T5 –Tr269-273 Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thuận lợi to lớn, nhưng đồng thời cũng có những nguy cơ và thách thức đan xen, để nâng cao sự lãnh đạo của Đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức và nguy cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược và đường lối của Đảng đề ra trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ của Đảng trở thành "khâu then chốt của vấn đề then chốt". Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng khẳng định: “Cán bộ và công tác cán bộ thật sự là một yêu cầu vừa cơ bản, vừa bức xúc, đòi hỏi phải được đổi mới từ quan điểm, phương pháp, chính sách và tổ chức, chẳng những để đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước hôm nay mà còn phải chuẩn bị những thế hệ cách mạng kế tục sự nghiệp của Đảng ta và dân tộc ta trong tương lai” (1) Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: "Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi toàn Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Sớm xây dựng cho được một chiến lược cán bộ cho thời kỳ mới" (2). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII khoá còn chỉ rõ: “ Quan tâm đào tạo – bồi dưỡng cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các nhà doanh nghiệp và các chuyên gia trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; coi trọng cả đức và tại, đức là gốc”. (3) Ngày nay, trước yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cách mạng Việt Nam lại diễn ra trong bối cảnh thế giới có xu thế hội nhập, toàn cầu hoá và có nhiều diễn biến hết sức phức tạp .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY