Luận văn Thực trạng kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX khẳng định mục tiêu tổng quát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001- 2010 là “đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa ”. Để đạt được mục tiêu đó thì vai trò của giáo dục và khoa học công nghệ là quyết định và nhu cầu phát triển giáo dục là rất bức thiết. Mới đây, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân cũng đã triển khai các giải pháp mang tính đột phá giai đoạn 2007 – 2010, trong đó nhấn mạnh đến việc chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo, phân cấp và quản lý theo tiêu chí chất lượng. Như vậy công tác quản lý đóng một vai trò không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược là phát triển giáo dục ở nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC