Luận văn Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại trường cao đẳng sư phạm Nha Trang

Thế kỷ 21, với sự phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhân loại đã và đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thông tin và kinh tế tri thức, làm biến đổi nhanh chóng, sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao đã tạo ra một xu thế tất yếu khách quan - xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Với xu thế này các nước trên thế giới đều chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua việc lấy giáo dục - đào tạo làm động lực phát triển. Trong bối cảnh đó toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC