Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sự nghiệp giáo dục – đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng đó là việc mở rộng quy mô; đa dạng hóa các loại hình giáo dục đào tạo; chất lượng đội ngũ giáo viên có chuyển biến; cơ sở vật chất-kỹ thuật của các trường học, các Trung tâm GDTX trên cả nước được tăng cường; trình độ dân trí được nâng cao; chất lượng giáo dục đào tạo có những chuyển biến bước đầu. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã được Hội nghị trung ương 8 khóa XI đánh giá: “ Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý .Công tác QLGD và đào tạo có bước chuyển biến nhất định”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC