Luận văn Thực trạng thị trường ngành cơ khí và xu hướng phát triển ngành cơ khí Việt Nam, công ty TNHH “Ltd”

Trong mỗi doanh nghiệp, nếu hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh là yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng suất lao động, chất lượng và giá thành sản phẩm thì quản trị tài chính có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các nguồn lực tài chính, một điều kiện không thể thiếu để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi quyết định tài chính có thể không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại mà còn tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 10, 20 năm hoặc lâu hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, với mỗi doanh nghiệp, quản trị tài chính là hoạt động cần được đặc biệt chú trọng để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả. Dựa trên những nhận định tích cực về thực trạng thị trường ngành cơ khí và xu hướng phát triển ngành cơ khí Việt Nam, công ty TNHH “Ltd” được quyết định thành lập và bước đầu xây dựng phương án quản trị tài chính nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. Trong số rất nhiều khía cạnh của quản trị tài chính, nhóm chúng tôi lựa chọn tìm hiểu và cố gắng nghiên cứu hết sức có thể các mặt liên quan đến quyết định mua thương hiệu LILAMA, việc sử dụng các hình thức tài trợ vốn, vấn đề lựa chọn phương pháp khấu hao và cách thức quản trị hàng tồn kho hiệu quả. A – QUYẾT ĐỊNH MUA THƯƠNG HIỆU LILAMA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC