Luận văn Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty COALIMEX

Hiện nay, trên thế giới, các nước dành ưu tiên cao cho việc phát triển kinh tế, lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn mực khi thực hiện chính sách đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, Thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của cuộc Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt là lĩnh vực nhập khẩu đã từ lâu chiếm một vị trí quan trọng trong sự tồn tại và phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Thương mại quốc tế thông qua hoạt động nhập khẩu đem lại lợi ích cho nền kinh tế và mặt khác làm tăng thu nhập quốc dân nhờ tranh thủ được lợi thế so sánh trao đổi với nước ngoài, phát huy những tiềm năng, những lợi thế vốn có của đất nước, tạo thêm tích luỹ cho quá trình tái sản xuất trong nước. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, yêu cầu quản lý ngày càng cao. Trong những bước đầu tiên tham gia thị trường thế giới , các doanh nghiệp Việt nam gặp nhiều khó khăn, phức tạp do điều kiện có hạn và buôn bán trên thị trường thế giới, còn hạn chế. Do đó yêu cầu các doanh nhgiệp kinh doanh XNK phải quản lý được hoạt động của mình nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu qủa kinh doanh. Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu, cũng như trước đòi hỏi thực tế của công tác nhập khẩu, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập vừa qua tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế COALIMEX , để đi sâu nghiên cứu vấn đề em xin mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu " Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty COALIMEX " cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề cốt lõi của nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu, những lợi ích mang lại cho nền kinh tế quốc dân và thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty COALIMEX. Qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những tồn tại chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại đó và đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động nhập khẩu của Công ty. Đây là một đề tài rộng và phức tạp lại có những hạn chế về trình độ cũng như về thời gian nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Kính mong sự góp ý bổ sung của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài được hoàn thiên hơn. Kết cấu luận văn gồm 3 chương Chương 1: Một số vấn đề cơ bản và hiệu quả nhập khẩu của Công ty COALIMEX. Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty COALIMEX. Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty COALIMEX.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC