Luận văn Thực trạng và biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

Bước vào thế kỷ 21, chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới mà trong đó ngành giáo dục phải không ngừng khẳng định vị thế của mình nhằm thể hiện vai trò chủ đạo, tạo bước đột phá cho công cuộc cách mạng trí tuệ đang hình thành và phát triển. Sự chuyển biến và phát triển của nền kinh tế tri thức diễn ra ngày càng rộng lớn và mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu; nền giáo dục nước ta cũng đã và đang định hình nhằm thực hiện chức năng trọng yếu là động lực của mọi sự tiến bộ xã hội. Đứng trước tình hình ấy, 4 TĐại hội Đảng lần thứ X đã đề ra nghị quyết về mục tiêu của giáo dục là “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; Chấn hưng nền giáo dục Việt Nam làm cho giáo dục cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu” [43]. 4 T a nhận thấy rằng xuất phát từ thực tế, trong xu thế hội nhập cùng với thế giới, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ ở mọi mặt trong xã hội thì vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục chính là mấu chốt quan trọng để thực hiện đổi mới toàn xã hội, thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. 4 TMuốn nâng cao chất lượng giáo dục phải đổi mới đồng bộ, trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy là then chốt. Bởi lẽ, phương pháp giảng dạy (PPGD) là yếu tố năng động sáng tạo trong quá trình dạy học, nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nghệ thuật giảng dạy của người giáo viên (GV)-lực lượng quyết định chất lượng giáo dục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC