Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu phát triển ngành đường sắt Việt Nam

Lý do chọn đềtài Hiện nay Tổng công ty đường sắt Việt Nam đang cùng cảnước đang trong thời kỳ đổi mới phấn đấu cho mục tiêu “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đất nước và trong những năm gần đây liên tục đạt được mức tăng trưởng cao (trên 10%). Đề tài tốt nghiệp hệcao cấp lý luận chính trị“Thực trạng và giải pháp chủyếu phát triển ngành đường sắt Việt Nam” được chọn trên việc phân tích thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh vận tải ngành đường sắt Việt Nam có ý nghĩa vận dụng lý thuyết đểphân tích thực trạng sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt, làm sáng tỏnhững nhân tốvà giải pháp cơbản đảm bảo sựphát triển bền vững của Tổng công ty trong công cuộc đổi mới. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. - Phạm vi thời gian nghiên cứu: từ10 năm qua và cho tới đến năm 2020. - Phạm vi không gian nghiên cứu: lĩnh vực kinh doanh vận tải của Tổng công ty đường sắt Việt Nam Mục tiêu của luận văn Đềtài “Thực trạng và giải pháp chủyếu phát triển ngành đường sắt Việt Nam” nhằm đến các mục tiêu chính sau đây. - Đánh giá thực trạng phát triển ngành đường sắt trong những năm gần đây, nêu những khó khăn, tồn tại. - Vận dụng lý luận vào thực tiễn để đềra các giải pháp đảm bảo sựtăng trưởng bền vững của Tổng công ty trong thời kỳ đổi mới. Cơsởlý luận và phương pháp luận Đềtài “Thực trạng và giải pháp chủyếu phát triển ngành đường sắt Việt Nam” được thực hiện trên cơsởlý luận và phương pháp luận sau đây. - Cơsởlý luận: Chủnghĩa Mác – Lê Nin, tưtưởng HồChí Minh, đường lối của Đảng. - Phương pháp thống kê, biểu đồ. Kết cấu của luận văn Luận văn ngoài 2 phần Mở đầu, Kết luận còn có và 2 chương nhưsau. - Chương 1. Thực trạng sản xuất kinh doanh vận tải và tăng trưởng trong những năm gần đây của Đường sắt Việt Nam - Chương 2. Giải pháp phát triển của Đường sắt Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC