Luận văn Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ việc nghiên cứu những mạng cho giá thành rẻ tiêu thụ ít năng lƣợng, đa chức năng, dễ mở rộng và hoạt động một cách dễ ràng đang đƣợc tập chung nghiên cứu. Trong đó việc nghiên cứu về mạng cảm biến đang đƣợc phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hệ thống mạng cảm biến không dây ( wireless sensor network). Hiện nay có rất nhiều ứng dụng của mạng cảm biến đƣợc triển khai. Đó là các ứng dụng theo dõi giám sát, tự động hóa, y tế, quân đội và an ninh Trong một tƣơng lai không xa , các ứng dụng của mạng cảm biến sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con ngƣời nếu chúng ta phát huy đƣợc hết các điểm mạnh của mạng WSNs. Tuy nhiên, WSNs bị hạn chế về tài nguyên nhƣ: bộ nhớ, khả năng tính toán và năng lƣợng. Các nút mạng WSNs đƣợc trang bị pin, nên rất hạn chế về năng lƣợng. Do đó, sử dụng năng lƣợng là một trong những vấn đề chính trong thiết kế mạng WSN. Vì tất cả các lớp của kiến trúc giao thức đều ảnh hƣởng tới tiêu thụ năng lƣợng, do đó sự phối hợp giữa các lớp bằng một thiết kế xuyên lớp sẽ dẫn đến việc tiêu thụ năng lƣợng hiệu quả. Vì vậy mà đồ án tốt nghiệp” Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận” sẽ đi nghiên cứu tổng quan về mạng WSN, tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận, đặc biệt là giao thức mo-dun xuyên lớp ( XLM) Đồ án này gồm 3 chƣơng, nội dung của các chƣơng tóm tắt nhƣ sau: Chƣơng 1: Giới thiệu mạng cảm nhận không dây, chƣơng này sẽ giới thiệu sơ tổng quan của mạng cảm nhận không dây ( WSN), các ứng dụng, ƣu điểm và thách thức đặt ra , đồng thời đƣa ra các phƣơng pháp tiếp cận xuyên lớp để giải quyết các thách thức cơ bản của mạng WSN. Chƣơng 2: Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận, trong chƣơng này chúng ta sẽ đi nghiên cứu cơ sở lý thuyết của kỹ thuật xuyên lớp, tìm hiểu một số các kỹ thuật xuyên lớp sử dụng hiện nay trong WSN. Chƣơng 3: Tìm hiểu và phân tích giao thức mô-dun xuyên lớp (XLM), trong chƣơng này chúng ta nghiên cứu kỹ giao thức XLM , kiểm nghiệm và so sánh nó với các giao thức khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC