Luận văn Tìm hiểu hệ thống ATM và cơ chế ATTT cho hệ thống

Ngày nay, công nghệ ATM đang đƣợc ứng dụng rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới và cả ở Việt Nam. Tại Việt Nam, năm 2009, Chính phủ ta đã ra quyết định trả tiền lƣơng cho các cán bộ nhân viên qua thẻ ATM. Và hiện nay, rất nhiều cán bộ hƣu trí của chúng ta đã nhận tiền lƣơng qua thẻ ATM. Điều đó nói lên tầm quan trọng của công nghệ ATM. Có hai loại thẻ ATM đƣợc ứng dụng rộng rãi trên thế giới là thẻ từ và thẻ chip. Ở Việt Nam ta hiện nay chủ yếu là ứng dụng thẻ từ. Một trong những vấn đề đặt ra cho hệ thống ATM là vấn đề đảm bảo ATTT cho hệ thống. Nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của nó nên qua tìm hiểu em đã chọn đề tài “Tìm hiểu hệ thống ATM và cơ chế ATTT cho hệ thống” làm đề tài đồ án tốt nghiệp của em. Trong đó, em tập trung tìm hiểu sâu 3 vấn đề sau đây: Chƣơng 1. Tìm hiểu tổng quan về hệ thống ATM. Chƣơng 2. Tìm hiểu sâu về hệ thống thanh toán bằng ATM đối với thẻ từ. Chƣơng 3. Tìm hiểu cơ chế ATTT trong hệ thống ATM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC