Luận văn Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin mật và thủy vân ảnh

Ảnh môi trường hay đôi khi còn gọi là ảnh gốc (cover image) là ảnh (đối tượng) chứa mang thông tin nhúng trong đó. Nó có thể là ảnh đen trắng, ảnh màu hoặc ảnh đa cấp xám. Trong nghiên cứu này ảnh môi trường sẽ được ký hiệu là C. Nếu có nhiều ảnh môi trường, chúng là sẽ ký hiệu là C1, C2 Ảnh stego (stego image) là ảnh có chứa thông tin mật trong đó. Ta thường gọi là ảnh có chứa thông tin ẩn và được ký hiệu là S. Nếu có nhiều stego image thì ta ký hiệu là S1, S2 Để tiện cho việc trình bày, ta gọi hai người liên lạc với nhau là Alice và Bob còn người thứ 3 Wendy không biết được sự hiện hữu của thông điệp trong ảnh mà Alice và Bob trao đổi với nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC