Luận văn Tìm hiểu lập trình đa luồng trong Java và ứng dụng

Ngày nay, với sự phát triển với tốc độ chóng mặt của khoa học kỹ thuật, một kỷ nguyên mới đƣợc mở ra, kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Nhu cầu của loài ngƣời ngày càng lớn, đặc biệt là các ngành khoa học kỹ thuật khác đều cần đến sự hổ trợ của công nghệ thông tin, mặc dù công nghệ phần cứng phát triển rất nhanh, CPU với tốc độ xử lý ngày càng cao, nhƣng lại nảy sinh nhiều bài toán trong thực tế sản xuất đòi hỏi phải xử lí nhanh hơn nữa. Vấn đề xử lý song song đang ngày càng đƣợc nghiên cứu nhiều để giải quyết một số bài toán mà thực tiễn đang đặt ra, những vấn đề cần có kết quả trong thời gian thực nhƣ: bài toán dự báo thời tiết, điều tiết giao thông, điều khiển các con tàu vũ trụ,các bài toán về mô phỏng Vì vậy, việc nghiên cứu các giải thuật cho xử lý song song là một yêu cầu và là một thách thức cho các nhà khoa học liên quan đến khoa học máy tính. Java ra đời trong sự dự đoán trƣớc những gì sẽ xảy ra trong thế giới của công nghệ máy tính, nó hỗ trợ cho việc xử lý song song với cơ chế đa luồng. Nhƣng trong lĩnh vực giáo dục thì lƣợng tài liệu nói về lập trình đa luồng nói chung và lập trình đa luồng trong Java còn tƣơng đối ít và trình bầy chƣa sâu, nhất là các ví dụ minh họa cho cơ chế lập trình này có thể nói là hiếm. Nội dung đồ án tốt nghiệp này cố gắng làm rõ một số khái niệm cơ bản của lập trình đa luồng trong Java và cài đặt chƣơng trình ứng dụng minh họa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC