Luận văn Tìm hiểu, nghiên cứu về bảo đảm an toàn thông tin trong chính quyền điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đang là xu thế tất yếu hiện nay. Để thúc đẩy hoạt động này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trƣờng và điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phƣơng và toàn xã hội triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT. Hƣớng tới “Chính phủ điện tử” (CPĐT), càng trở nên cần thiết xuất phát từ các yếu tố sau: Thứ nhất là: Đối tƣợng quản lý của Bộ, ngành rộng, số lƣợng các đối tƣợng đều rất lớn, và thuộc nhiều lĩnh vực. Tất cả đối tƣợng này đều rải rác từ cơ sở. Để làm tốt công tác tham mƣu cho chính phủ và đƣa ra định hƣớng, những quyết định đúng đắn và nhanh nhất Bộ phải nắm bắt đƣợc các con số đầy đủ, kịp thời và chính xác. Vì vậy việc triển khai ứng dụng mạnh mẽ CNTT là đòi hỏi tất yếu và khách quan. Cơ chế, chính sách do Bộ xây dựng, tham mƣu, đề xuất với Chính phủ thƣờng có liên quan mật thiết đến ngƣời dân, ngƣời lao động và toàn xã hội do vậy, cần phải có một hệ thống dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác. Để có đƣợc hệ thống dữ liệu nhƣ vậy, cần ứng dụng tối đa CNTT trong các khâu thu thập, cập nhật, xử lý, cung cấp thông tin . Thứ hai là: Khối lƣợng công việc cần

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC