Luận văn Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới tình trạng kém hiệu lực của chính quyền cơ sở (Nghiên cứu trường hợp: Xã Eatul - Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk)

Dưới sự lãnh ñạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta ñang xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhândân. Trong tình hình ñó, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, có hiệu lựcñang là một yêu cầu bức thiết ở nước ta hiện nay. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu ñó,một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải nâng cao hiệu lực của chính quyền cấp xã. Cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn ñề trên thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, nhìn theo chiều từ trên xuống, xét về quymô và cấp ñộ tổ chức thì chính quyền cấp cơ sở là cấp chính quyền thấp nhất trong hệ thống quản lý nhà nước. Trong chừng mực nào ñó, chính quyền xã tồn tại với tư cách là “cái vi mô” của nhà nước, của xã hội nhưng ñồng thời cũng là “cái vĩ mô” của ñời sống của nó. Xã là một tế bào, làm nên sự sống cho chính cơ thể nó ñồng thờiñem lại sự sống cho cả cơ thể lớn hơn là xã hội. Để xã hội phát triển ổn ñịnh thì nhất thiết cần tới sự hoàn thành tốt chức năng của chính quyền xã. Thứ hai, xét theo chiều từ dưới lên thì xã chính là cơ sở, là nền tảng của nhà nước và xã hội. Nói tới cơ sở là nói tới dân và cuộc sống của dân. Sự ổn ñịnh bắt ñầu từ ổn ñịnh ở cơ sở. Đó là tiền ñề của sự phát triển. Sự mất ổn ñịnh cũng bắt ñầu từ mất ổn ñịnh ở cơ sở. Đó là dấu hiệu ñầu tiên của tình huống mất ổn ñịnh trên quy mô xã hội. Chính quyền cấp cơ sở là cấp chính quyền gần dânnhất, trực tiếp giải quyết các công việc của người dân nên bộ máy chính quyền cơ sở phải nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, huy ñộng mọi khả năng phát triển kinh tế xã hội, tổ chức cuộc sống dân cư trên ñịa bàn. Điều ñó ñòi hỏi chính quyền cấp cơ sở phải trong sạch, vững mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC