Luận văn Tìm hiểu phương pháp BPR (Bending Potential Ratio) cho bài toán tìm xương của ảnh

Trong quá trình số hóa người ta biến đổi tín hiệu liên tục thành tín hiệu rời rạc thông qua quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa. Do vậy điểm ảnh có thể xem như sự biểu diễn về cường độ sáng hay một dấu hiệu nào đó của ảnh tại một tọa độ nào đó. Ảnh còn là tập hợp các điểm ảnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC