Luận văn Tìm hiểu phương pháp nhận diện chữ viết tay sử dụng Kernel Discriminant Analysis

Trong thời đại ngày nay Cong nghệ thông tin hầu nhƣ đã thâm nhập vào toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về công nghệ thông tin ngày càng cao, do vậy dữ liệu số hầu nhƣ không còn xa lạ đối với mỗi ngƣời chúng ta. Trong mọi lĩnh vực các ứng dụng công nghệ thông tin đã trợ giúp con ngƣời rất nhiều. Công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng một cách mạnh mẽ mọi nơi, mọi lúc. Ta dƣờng nhƣ có thể thấy máy tính xuất hiện ở mọi nơi trong các doanh nghiệp, cơ quan, trƣờng học Mọi công việc đều đòi hỏi liên quan tới Công nghệ thông tin nhƣ: quản lý học sinh, sinh viên, quản lý nhân sự và lƣơng, thiết kế cố vấn kiến trúc xây dựng cho đến các ngành nghề đòi hỏi chất lƣợng và chuyên môn sâu. Ngành nào nghề nào cũng có sự góp mặt của Công nghệ thông tin, từ giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, viễn thông . Trong ngành Công nghệ thông tin, thông tin hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong trao đổi thông tin, bởi phần lớn các thông tin mà con ngƣời thu nhận đƣợc đều thông qua thị giác. Một loạt các bài toán đƣợc đặt ra và yêu cầu đƣợc giải quyết nhƣ: nhận dạng các tối tƣợng chuyển động, xử lý và chọn mẫu màu, nhận dạng chữ viết tay Bài toán nhận dạng tuy ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ trƣớc nhƣng vẫn luôn nhận đƣợc sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới.Đặc biệt là trong những thập niên gần đây, cùng với quá trình đẩy mạnh tin học hóa trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhận dạng không chỉ còn là lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết nữa mà đã đƣợc ứng dụng rộng rãi trong thực tế cuộc sống. Các bài toán nhận dạng đƣợc nghiên cứu nhiều nhất hiện nay bao gồm nhận dạng các mẫu hình học (vân tay, mặt ngƣời, hình khối, ), nhận dạng tiếng nói và nhận dạng chữ viết. Chúng đƣợc áp dụng vào nhiều lĩnh vực nhƣ y học, dự báo thời tiết, dự báo cháy rừng, điều khiển robot,.Trong các bài toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết là bài toán đang đƣợc ứng dụng phổ biến nhất hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC