Luận văn Tìm hiểu phương pháp phát hiện độ dịch chuyển trang tài liệu so với văn bản gốc

Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bảo của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nƣớc.Không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính. Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lƣợng ngày càng lớn, nhiều lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều công sức và thời gian. Nhằm đem lại sự nhanh chóng và chính xác, đở tốn công sức của con ngƣời. Trong những thập niên gần đây nhiều nhà nghiên cứu đã phát triển mạnh mẽ bài toán nhập liệu tự động. Nhập liệu tự động là việc nạp thông tin vào máy không thông qua những tác động thủ công của con ngƣời. Tuy nhiên trong thực tế để cài một hệ nhập liệu tự động cụ thể gặp khá nhiều khó khăn. Để phần nào khắc phục các nhƣợc điểm trên. Đồ án tiến hành nghiên cứu một số thuật toán hiệu chỉnh những nhƣợc điểm của nhập liệu tự động, và bƣớc đầu cài đặt thử nghiệm bài toán nhập liệu tự động(nhận dạng phiếu điều tra). Cấu trúc luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Tổng quan về xử lý ảnh Trong chƣơng này luận văn nghiên cứu phần tổng quan của xử lý ảnh, phạm vi ứng dụng của xử lý ảnh, các tệp trong xử lý ảnh và sự cần thiết sự phát hiện độ dich chuyển của phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC