Luận văn Tìm hiểu Wordnet, áp dụng trong xây dựng từ điển danh từ tiếng Việt

Vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ngữ nghĩa chiếm vai trò rất quan trọng trong ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Để xây dựng đƣợc một từ điển Tiếng Việt cho máy tính đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp thiết đƣợc rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Hiện nay trên thế giới, WordNet là một hệ thống cơ sở tri thức khổng lồ về ngôn ngữ học của từ vựng tiếng Anh, đƣợc coi là nguồn tài nguyên quan trọng nhất có sẵn cho các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, tính toán, phân tích văn bản, và nhiều lĩnh vực liên quan. Cũng chính từ đây, các cơ sở dữ liệu tri thức ứng dụng trong việc xây dựng các từ điển tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Ðức, Hoa, Nhật , theo cấu trúc lƣu trữ từ vựng của WordNet. Để áp dụng WordNet xây dựng từ điển danh từ Tiếng Việt chúng ta cần giải quyết vấn đề sau: Nắm đƣợc cấu trúc cơ sở tri thức từ vựng trong WordNet. Xây dựng mô hình tổ chức dữ liệu cho từ điển tiếng Việt dựa trên WordNet và sau đây đƣợc gọi là WordNet tiếng Việt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC