Luận văn Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quận 4

Rủi ro tín dụng bao gồm hai nhóm chính: Rủi ro giao dịch gồm:rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo, và rủi ro nghiệp vụ. Rủi ro lựa chọn: là rủi ro liên quan đến thẩm định và phân tích tín dụng. Rủi ro đảm bảo: là rủi ro xuất phát từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo và mức độ an toàn của nó. Rủi ro nghiệp vụ: là loại rủi ro liên quan đến quản trị hoạt động cho vay như xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng để định hướng cho việc thực hiện cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC