Luận văn Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu - Từ đó đề xuất phương pháp cải tạo, nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện

Cung cấp điện giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ dân trí. Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Trong đó công nghiệp luôn là một khách hàng tiêu thụ điện năng lớn nhất. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế công nghiệp hiện đại là nền tảng để phát triển kinh tế đất nước. Trong quá trình phát triển các xí nghiệp công nghiệp phải cạnh tranh nhau một cách quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Điện năng thực sự đóng góp một phần rất quan trọng vào hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp. Chất lượng điện áp không ổn định ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, giảm năng xuất lao động. Vì thế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu trong thiết kế cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp. Để đáp ứng một số các nội dung về thiết kế cung cấp điện, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài : “Tính toán lại hệ thống cung cấp điện Cảng Hoàng Diệu.Từ đó đề xuất phƣơng pháp cải tạo,nâng cấp lại hệ thống cung cấp điện”. Do Thạc sỹ Vũ Kiên Quyết hướng dẫn. Đồ án được chia làm 3 chương : Chương 1: Giới thiệu về cảng Hoàng Diệu Chương 2: Tính toán kiểm tra hệ thống cấp điện cho cảng Hoàng Diệu Chương 3: Tính toán thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp cảng Hoàng Diệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC