Luận văn Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nƣớc ta, công nghiệp điện lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lƣợng đƣợc dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Khi xây dựng nhà máy, khu dân cƣ, thàn h phố v.v. trƣớc tiên ngƣời ta phải xây dựng hệ thống cung cấp điện để cung cấp điện năng cho các máy móc và nhu cầu sinh hoạt của con ngƣời. Sau học tập tại trƣờng, em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp: "Tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nh à 7 tầng 152 Hoàng Văn Thụ”. Đồ án của em gồm các chƣơng nhƣ sau: CHƢƠNG 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO TOÀ NHÀ 7 TẦNG 152 HOÀNG VĂN THỤ. CHƢƠNG 2: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ CAO ÁP, HẠ ÁP CHO TOÀ NHÀ 7 TÀNG 152 HOÀNG VĂN THỤ CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO TOÀ NHÀ 7 TẦNG 152 HOÀNG VĂN THỤ. CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC