Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc phòng giáo dục đào tạo Thanh Khê

. Tính cấp thiết của ñềtài Cơchếtài chính ñối với các ñơn vịsựnghiệp công ngày càng ñược sửa ñổi, bổsung và hoàn thiện. Các hoạt ñộng thu, chi tài chính ngày càng phức tạp, cơchếtựchủ ñược giao ngày càng cao. Công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê chưa ñáp ứng nhu cầu của quản lý. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê là vấn ñềquan trọng và cấp thiết. 2. Mục ñích nghiên cứu của ñềtài Nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp, phát hiện ra các tồn tại và ñề xuất một số giải pháp hoàn hiện công tác KSNB các khoản thu, chi sựnghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là công tác KSNB các khoản thu chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê. Phạm vi nghiên cứu: tập trung vào kiểm soát các khoản thu, chi chiếm tỷtrọng lớn. 4. Phương pháp nghiên cứu Sửdụng phương pháp quan sát, phương pháp ñiều tra, tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp tổng hợp, phân tích, ñối chiếu với thực tế, chứng minh làm rõ vấn ñề. 5. Những ñóng góp của luận văn Luận văn ñã làm rõ các lý luận cơbản vềcông tác KSNB các khoản thu, chi sựnghiệp trong ñơn vịsựnghiệp giáo dục. 4 Hoàn thiện công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp, góp phần tăng thu, tiết kiệm chi. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn ñược trình bày thành 3 chương Chương 1: Cơsởlý luận vềKSNB ñối với công tác thu, chi sự nghiệp trong ñơn vịsựnghiệp giáo dục. Chương 2: Thực trạng công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê. Chương 3: Hoàn thiện công tác KSNB các khoản thu, chi sự nghiệp tại các trường công lập thuộc Phòng GD-ĐT Thanh Khê.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC