Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển nhà Đà Nẵng

Hiện nay, việc qui ñịnh chặt chẽcủa Nhà Nước về ñơn giá ñấu thầu dẫn ñến cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp xây lắp, ñểsử dụng hiệu quảnguồn vốn, ñơn vịphải tổchức tốt quá trình kiểm soát chi phí liên quan ñến xây lắp. Hiện tại quá trình kiểm soát chi phí xây lắp của công ty Cổphần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng ñang gặp phải một sốkhó khăn sau: Là một Công ty chuyên vềxây lắp với hàng loạt công trình có nguồn vốn ñầu tưlớn, lại phải xây dựng ñồng loạt nhiều công trình cùng một lúc, mặc dù công tác kiểm soát chi phí xây lắp ñược kiểm soát tương ñối chặt chẽvềqui trình nhập, xuất vật liệu, vềchi phí nhân công và máy thi công. Tuy nhiên, ñơn vịchưa lập kếhoạch chi phí xây lắp trong ngắn hạn dẫn ñến việc phê duyệt cấp vật tưtừng ñợt, ca máy thi công từng giai ñoạn không ñược kiểm soát dẫn ñến cấp thừa vật tư gây ứ ñọng vốn, và quá trình xây dựng diễn ra không có sựtheo dõi kiểm tra thường xuyên ñểxửlý sai phạm, sựsai lệch với dựtoán, nên ảnh hưởng nhất ñịnh ñến mục tiêu hiệu quả của ñơn vị. Hiện tại, các ñềtài nghiên cứu cùng lĩnh vực vẫn chưa giải quyết ñược những khó khăn ñặc thù tại Công ty,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC