Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

1. Lý do chọn đềtài Nguồn nhân lực là tiềm năng qúi giá và có vai trò quyết định sựphát triển của các doanh nghiệp. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực sẽ góp phần không những làm tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quảcủa sản xuất, mà còn động viên và tạo điều kiện cho nhân viên cống hiến tài năng, giúp họgắn bó, tận tâm và trung thành với doanh nghiệp. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp luôn chú ý sử dụng nguồn nhân lực vốn có của mình. Trong thời gian qua, công ty cổphần tập đoàn Tân Mai nhận thức được tầm quan trọng của công tác sửdụng nguồn nhân lực, nhưng trên thực tếcông tác này vẫn còn bộc lộnhững bất cập nhưthừa lao động, lao động kém chất lượng, không phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty. Đểphát huy hiệu quảcủa nguồn nhân lực hiện có và đáp ứng tốt hơn mục tiêu tổchức thì việc tìm kiếm các biện pháp để “hoàn thiện công tác sửdụng nguồn nhân lực tại công ty cổphần tập đoàn Tân Mai”là một yêu cầu cấp thiết. Đó là lý do đểem lựa chọn đềtài cho luận văn thạc sỹcủa mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệthống hóa các vấn đềliên quan đến việc sửdụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai. - Đềxuất giải pháp nhằm hòan thiện việc sửdụng nguồn nhân lực tại công ty cổphần tập đoàn Tân Mai thời gian đến. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đềlý luận và thực tiễn liên quan đến việc sửdụng nguồn nhân lực tại công ty cổphần tập đoàn Tân Mai. - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Đềtài chỉtập trung nghiên cứu một sốnội dung vềsửdụng nguồn nhân lực trong công ty cổphần tập đoàn Tân Mai. + Vềmặt không gian: Đềtài tập trung nghiên cứu việc sửdụng nguồn nhân lực. + Về m ặt thời gian: Các giải pháp được đề xuất trong đề tài chỉ có ý nghĩa trong thời gian từnay đến năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC