Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng

1. Lý do chọn đềtài Sự phân công lao động xã hội làm xuất hiện nhiều nghề mới, trong đó có nghềthẩm định giá. Trên thực tế, công việc thẩm định giá đã xuất hiện từrất lâu nhưng nói đến nghềthẩm định giá thì lại chỉmới bắt đầu. Nghề thẩm định giá là một nghề mới ở Việt Nam, đặc biệt là thẩm định GTDN. Hoạt động này có ý nghĩa với hầu hết các doanh nghiệp trong nền kinh tếthịtrường. Nghiệp vụnày sửdụng nhiều kiến thức chuyên sâu vềkếtoán. Hiện nay có rất nhiều ý kiến khác nhau vềcách xác định giá trị của một doanh nghiệp. Nhiều phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp được các nước trên thếgiới áp dụng. Chọn cách nào để đảm bảo tính chính xác cao? Chọn cách nào đểngười sởhữu doanh nghiệp và những người muốn đầu tưvào doanh nghiệp đều có thểchấp nhận được? Những người làm chính sách ởViệt Nam đã tìm hiểu để đềxuất vận dụng vào tình hình cụthể ởViệt Nam. Nhưng với thời gian thực tếchưa đầy 5 năm, đòi hỏi chúng ta phải tích cực hơn trong công tác nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn. Từmỗi đơn vịthực hiện, từ mỗi ngành, từ các trường Đại học, tất cả đều có mong muốn hoàn thiện hơn những gì mình đã, đang và sẽlàm trong công tác xác định giá trịdoanh nghiệp đểcho người sửdụng kết quảhài lòng hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG "với mong muốn nghiên cứu có hệthống những vấn đềcó liên quan đến hoạt động xác định GTDN và tìm ra một sốgiải pháp đểgóp phần hoàn thiện hơn nghiệp vụnày. 4 2. Mục đích nghiên cứu Hệthống các phương pháp xác định giá trịdoanh nghiệp theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và quốc tế, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá trịdoanh nghiệp. Rà soát lại quy trình thẩm định giá trịdoanh nghiệp của Công ty TNHH Thẩm định giá và dịch vụtài chính Đà Nẵng thông qua hồsơ xác định GTDN của 18 DN trên địa bàn, giai đoạn 2006-2010 đểtìm ra những tồn tại, hạn chếcần khắc phục. Đềxuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định giá trịdoanh nghiệp tại Công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đềtài: Quy trình và các biện pháp nghiệp vụ của Doanh nghiệp hoạt động thẩm định giá có dịch vụ thẩm định giá trịdoanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Số liệu tại đơn vị thẩm định giá và các doanh nghiệp được thẩm định giá. 4. Phương pháp nghiên cứu: Sửdụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phân tích, lấy ý kiến chuyên gia, tổng hợp và so sánh, khảo sát thực tếvà tưduy logic kết hợp với các kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực. 5. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊDOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊDOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤTÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊDOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤTÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC