Luận văn Tóm tắt Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

Xuất khẩu là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của một nền kinh tế. Trong nền kinh tế thương mại toàn cầu, bất cứquốc gia nào muốn phát triển đều phải quan tâm tới vấn đềxuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Đểhỗtrợ và thúc đẩy xuất khẩu, các nước đều xây dựng chính sách hỗtrợxuất khẩu và chính sách tín dụng xuất khẩu là một chính sách được hầu hết các quốc gia trên thếgiới quan tâm thực hiện. Ngân hàng Phát triển Việt Nam ra đời ngày 19/5/2006 trên cơ sở tổ chức lại bộ máy và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nguyên tắc và cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập. Ngay sau khi NHPT Việt Nam được thành lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2006-NĐ-CP ngày 20/12/2006 quy định vềtín dụng đầu tưvà tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Theo đó chính sách tín dụng đầu tưphát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được điều chỉnh theo nguyên tắc vừa đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa phù hợp với các cam kết hội nhập, hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư và xuất khẩu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực tếhoạt động tín dụng xuất khẩu trong từng giai đoạn chuyển đổi của NHPT Việt Nam đểtừ đó đưa ra một sốkiến nghịvề phương hướng, giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất khẩu là rất cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC