Luận văn Tóm tắt Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO

ếtoán quản trịchi phí là một bộphận của KTQT chuyên thực hiện việc xửlý và cung cấp các thông tin vềchi phí nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà quản trịnhưhoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và ra quyết định. Tại các nước phát triển KTQT chi phí được xem nhưlà công cụquản lý khoa học và hiệu quảnhằm kịp thời xửlý và cung cấp thông tin vềchi phí đáp ứng cho nhà quản trị. Còn ởViệt Nam, trước những năm 1990 với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung các doanh nghiệp không phải chịu sức ép cạnh tranh nên chưa thấy được nhu cầu cần phải có hệthống kếtoán quản trị. Nền kinh tếnước ta đang trên đà phát triển, cùng với sự đổi mới nền kinh tếsang nền kinh tếthịtrường thì kếtoán quản trịvà kế toán quản trị chi phí ngày càng được quan tâm hơn, tuy nhiên vẫn chưa được ứng dụng một cách phổbiến. Ngành sản xuất thiết bịy tếlà một trong những ngành có vịtrí quan trọng trong nền kinh tế. Đứng trước xu thếhội nhập quốc tế, muốn tồn tại và phát triển yêu cầu khắt khe đặt ra cho doanh nghiệp sản xuất thiết bịy tếlà phải kiểm soát được chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. Đểthực hiện được việc này, Tổng công ty cổphần y tếDanameco cần tổchức hệthống thông tin nội bộ hoàn chỉnh đểcung cấp thông tin cho lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và công tác kếtoán tại Tổng công ty cổphần y tếDanameco, xuất phát từthực trạng vềtổ chức thông tin kếtoán tại công ty, tôi nhận thấy rằng việc tổchức ứng dụng kếtoán quản trịtại công ty là hoàn toàn phù hợp vì nhìn chung kếtoán quản trịtại công ty chưa được tổchức một cách có hệ thống và chặt chẽ, thông tin cung cấp cho nhà quản trịkhông được tổ chức linh hoạt, nhanh chóng trong việc ra quyết định tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC