Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo tại tỉnh Quảng Nam

Nghèo là một khái niệm có nhiều mặt, đa nội dung và có thể được diễn giải không giống nhau. Cho nên không có một khái niệm duy nhất vềnghèo và khó có thểlàm rõ ranh giới giữa khái niệm chính xác và cái có thể đo được trong thực tế. Dù có sựkhác biệt trong cách nhìn nhận vềvấn đềnghèo những tựu trung lại các khái niệm này đều phản ánh 3 khía cạnh chủyếu của người nghèo, đó là: Thứnhất: có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Thứhai: không được thụhưởng những nhu cầu cơbản ởmức tối thiểu dành cho con người. Thứba: thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng. Nghèo được nhận diện trên hai khía cạnh: nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC