Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng (AGRIBANK ĐÀ NẴNG) là đơn vịthành viên thực hiện chức năng trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn theo địa giới hành chính; tổchức điều hành kinh doanh và kiểm tra, kiểm toán nội bộtheo ủy quyền của Tổng Giám đốc. AGRIBANK ĐÀ NẴNG là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và bảng cân đối tài khoản. Hoạt động của AGRIBANK ĐÀ NẴNG trong những năm qua luôn định hướng theo khách hàng (KH), tạo những điều kiện tốt nhất đểKH tiếp cận và sửdụng hiệu quảcác SPDV của ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC