Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện Thành phố Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của đềtài Do tồn tại lâu trong điều kiện thịtrường độc quyền nhà nước gắn liền với độc quyền doanh nghiệp, nên tổchức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Đà Nẵng (BĐĐN) đã và đang có nhiều bất cập, chưa theo kịp những thay đổi của môi trường kinh doanh trong điều kiện thịtrường cạnh tranh. Điểm then chốt quyết định một DN có thành công hay không, không phải mức tiền thu được trên thịtrường mà nằm ởsựhài lòng của khách hàng. Vậy làm thếnào đểtạo ra sức mạnh tổng hợp và sự cạnh tranh lâu dài, nhằm làm khách hàng hài lòng, giữ được khách hàng lâu dài là vấn đềmà mọi DN cần quan tâm. Nhận thức rõ sựhài lòng của khách hàng là vấn đềthen chốt giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nên tác giả đã chọn đềtài “Nghiên cứu sựhài lòng của khách hàng sửdụng dịch vụbưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng” đểlàm luận văn tốt nghiệp cao học, với mong muốn là đưa vấn đềnghiên cứu Sựhài lòng khách hàng sửdụng dịch vụbưu chính một cách khoa học, khách quan, đồng thời nêu ra những hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp cho khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN ngày càng được thỏa mãn, hài lòng hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng mô hình hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại BĐĐN; - Khảo sát, phân tích sựtác động của các nhân tốtrong mô hình nghiên cứu đến sựhài lòng khách hàng sửdụng dịch vụbưu chính tại BĐĐN;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC