Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng tại Thành phố Đà Nẵng

Sau hơn 4 năm thực hiện Luật Công chứng, xã hội hóa hoạt động công chứng tại TPĐN đã được xã hội đón nhận với nhiều dấu hiệu tích cực. Bên cạnh 03 PCC thuộc SởTưpháp, UBND TPĐN đã cho phép thành lập 07 VPCC tại 07 quận, huyện nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân thành phốvà tạo điều kiện cho các giao dịch dân sự được nhanh chóng, kịp thời. Khách hàng được cung cấp các dịch vụvềcông chứng một cách toàn diện, đảm bảo an toàn pháp lý, nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, biểu hiện cạnh tranh giữa các TCHNCC là điều dễdàng nhận thấy. Dịch vụ công chứng luôn gắn liền với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Cùng với sựphát triển của thịtrường vốn, thịtrường giao dịch bất động sản, nhu cầu công chứng sẽcó sựphát triển mạnh ở Việt Nam nói chung và TPĐN nói riêng nhằm kiểm định sựràng và có tính chất pháp lý trong các quan hệdân sự. Kết quảhoạt động công chứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều quan hệ xã hội và giao dịch khác phát sinh sau đó. Do đó, mọi TCHNCC cần phải hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc tìm ra những thành phần của chất lượng dịch vụ, các yếu tố hạn chế cũng như những yếu tốtác động vào sựhài lòng của khách hàng là tiền đề để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhận thức được tầm quan trọng của sự hài lòng của khách hàng đối với sự tồn tại và phát triển của các TCHNCC, nên tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng c ủa khách hàng sửdụng dị ch vụcông ch ứng tại thành ph ố Đà Nẵng” nhằm hoàn thiện và phát triển các TCHNCC trong giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC