Luận văn Tóm tắt Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam

Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các trường ñại học, cao ñẳng. Sựcạnh tranh giữa các trường trong việc thu hút sinh viên ñòi hỏi các trường phải thoảmãn tốt hơn nhu cầu của sinh viên. Sinh viên nằm trong sốcác mối quan tâm chính của nhà trường, vì vậy mức ñộhài lòng của sinh viên ảnh hưởng ñến sự thành công hay thất bại của nhà trường. Trường Cao ñẳng Kinh tế- Kỹthuật Quảng Nam là cơsở ñào tạo công lập nằm trong hệthống giáo dục ñại học. Với mục tiêu phấn ñấu trở thành trường cao ñẳng có uy tín trong lĩnh vực ñào, nghiên cứu khoa học và tưvấn khoa học kinh tế- kỹthuật, nhà trường ñã không ngừng nỗlực nâng cao chất lượng dịch vụ ñào tạo. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, nhà trường chưa có một cuộc nghiên cứu, khảo sát chính thống nào vềsựhài của sinh viên ñối với dịch vụcủa nhà trường, chưa có cái nhìn chính xác về những phản ứng của sinh viên ñối với nhà trường. Vì vậy, ñểnâng cao chất lượng dịch vụ ñào tạo, nghiên cứu sựhài lòng của sinh viên ñối với nhà trường hiện nay là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC