Luận văn Tóm tắt Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998-2010

1. S ự c ầ n thi ế t củ a đề tà i nghiên c ứ u Từkhi Quảng Nam được tái lập đến nay, cơcấu kinh tếcủa tỉnh đã có sự thay đổi nhanh do quá trình dịch chuyển và phân bổ lại nguồn lực giữa các ngành kinh tế. Quá trình đó không chỉ làm thay đổi tỷ trọng của các ngành trong tổng giá trị gia tăng mà còn tác động đến NSLĐchung của tỉnh. Thước đo hiệu quả cuối cùng của chuyển dịch cơcấu kinh tế chính là NSLĐ. Do vậy, việc đánh giá tác động của chuyển dịch cơcấu kinh tế đến NSLĐlà yêu cầu cần thiết. Vì vậy, tôi chọn đềtài “ Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998 - 2010”làm đềtài nghiên cứu nhằm làm rõ mức độtác động của chuyển dịch cơcấu kinh tế đến NSLĐcủa tỉnh, qua đó đưa ra một số hàm ý về chính sách đểnâng cao hiệu quảchuyển dịch cơcấu kinh tếcủa tỉnh trong thời gian đến. 2. Mục đ ích nghiên c ứ u - Hệthống hóa cơsởlý luận vềmối quan hệgiữa chuyển dịch cơ cấu kinh tếvà NSLĐ. - Phân tích thực trạng và kết quả chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo ngành, cơcấu lao động theo ngành và NSLĐcác ngành của tỉnh giai đoạn 1998 - 2010. - Phân tích và lượng hóa tác động của chuyển dịch cơcấu kinh tế đến NSLĐtại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998 - 2010. - Bàn luận về kết quả nghiên cứu và đưa ra một số hàm ý về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong thời gian đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC