Luận văn Tóm tắt Phân tích thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi

1. Tính cấp thiết của đềtài Thu nhập và phân phối thu nhập luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ởtất cảcác quốc gia, nhất là trong bối cảnh kinh tếquốc tế lâm vào khủng hoảng khiến việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đã và đang là một vấn đềnan giải. Tỉnh Quảng Ngãi đang rất quan tâm đến vấn đềtăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu vềthu nhập của hộgia đình trên địa bàn tỉnh làm cơsở cho việc đềra những chính sách kinh tế, xã hội nhằm tăng thu nhập cho dân cưvà thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thu nhập. Xuất phát từlý do trên, tác giảlựa chọn đềtài:“Phân tích thu nhập của hộgia đình ởtỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích của đềtài Hệthống hóa lý luận vềthu nhập và phân tích thu nhập của hộ gia đình; phân tích thu nhập của hộgia đình. Trên cơsởkết quảphân tích, đềxuất các gợi ý chính sách liên quan đến tăng thu nhập cho hộ gia đình và thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thu nhập. 3. Ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của đềtài - Đối tượng nghiên cứu: Hộgia đình ởtỉnh Quảng Ngãi. - Phạm vi nghiên cứu: Một sốvấn đềliên quan đến thu nhập của hộgia đình từnăm 2006 đến năm 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê: Thu thập thông tin thứcấp từcác tài liệu sẵn có. Thu thập thông tin sơcấp bằng các phiếu điều tra Khảo sát mức sống hộgia đình năm 2006, 2008 và 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thu thập thông tin qua các nguồn tài liệu trên mạng Internet.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC