Luận văn Tóm tắt Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai đoạn 2002-2010

Nền kinh tếluôn tăng trưởng không ngừng, góp phần tác động tích cực đến nhiều mặt của xã hội, bên cạnh đó nó cũng tạo ra hốngăn giữa các quốc gia, các tầng lớp trong xã hội ngày càng sâu sắc. Vấn đề này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết đối với Việt Nam nói chung, cũng như tỉnh Quảng Nam nói riêng trong quá trình chuyển sang nền kinh tếthịtrường định hướng xã hội chủnghĩa. Thu nhập của hộgia đình là một trong các chỉtiêu đánh giá sựtăng trưởng, phát triển kinh tếxã hội của một địa phương hay một quốc gia, nó đánh giá việc thực hiện chiến lược toàn diện vềtăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Công tác hoạch định các chính sách, kếhoạch và các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước luôn được quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đời sống của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Đểcác chính sách, kếhoạch đó đi vào thực tiễn nhằm không ngừng nâng cao mức sống dân cưvà sựphát triển của xã hội thì các nhà hoạch định chính sách cần có nhiều thông tin về tình hình kinh tếxã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC