Luận văn Tóm tắt Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần VINACONEX 25

Phân tích tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp thấy được những biến động vềtài chính trong quá khứ, hiện tại và dự báo được những biến động vềtài chính trong tương lai của doanh nghiệp mình, từ đó tiến hành huy động và sửdụng các nguồn lực tài chính một cách thích hợp và hiệu quả. Đánh giá đúng nhu cầu tài chính, tìm được nguồn tài trợvà sửdụng một cách có hiệu quảlà v ấn đềquan tâm hàng đầu của bất kỳdoanh nghiệp nào. Nhưvậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, trên cơsở đó đưa ra các quyết định kinh doanh cho phù hợp là một tất y ếu. Đặc biệt, phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần là vấn đềkhá phức tạp và có ý nghĩa ngày càng quan trọng, khi công ty cổphần trởthành hình thức tổchức kinh tếphát triển phổ bi ến, chiếm tỷ tr ọng lớn trong nền kinh tế th ị trường định hướng xã hội chủnghĩa. Công ty Cổphần Vinaconex 25 có vịtrí rất quan trọng đối với khu vực miền trung, tây nguyên nói chung và Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng. So với yêu cầu đặt ra thì việc phân tích tình hình tài chính hiện nay của Công ty chưa đáp ứng được một cách hiệu quả. Hơn nữa, hiện nay chưa có một công trình khoa học nào vềPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổphần Vinaconex 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC