Luận văn Tóm tắt Phát triển bền vững du lịch ở Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài Quảng Nam là một trong những địa phương có tốc độphát triển du lịch nhanh chóng, tốc độtăng bình quân trong 5 năm 2006 - 2010 là 20%. Du lịch chiếm tỷtrọng 64% trong cơcấu kinh tếcủa thành phố. Tuy nhiên, Hội An hiện đang đứng trước những vấn đềcần giải quyết. Đó là những mâu thuẫn giữa bảo tồn các giá trịvăn hóa, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch; và những vấn đề khác có liên quan đến phát triển du lịch nhưcơsởhạtầng, môi trường, nguồn nhân lực, thị trường và nguồn khách nhằm đảm bảo cho sựphát triển du lịch bền vững. Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Phát triển bền vững du lịch ở Thành phốHội An, tỉnh Quảng Nam”nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển bền vững du lịch ởHội An, từ đó tìm những giải pháp để đẩy mạnh phát triển bền vững du lịch ởThành phốHội An. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch ở Hội An và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững du lịch trong thời gian đến. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu:Những vấn đề phát triển bền vững du lịch ởthành phốHội An. -Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Giới hạn trong khu phố cổ Hội An, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và các vùng đệm của thành phố Hội An. Về thời gian: Thực trạng phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010, các giải pháp phát triển trong thời gian đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC