Luận văn Tóm tắt Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Dịch vụ Thanh toán quốc tế là sản phẩm không thể thiếu trong hoạt ñộng kinh doanh của mỗi ngân hàng thương mại nói chung và NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng. Thực tếhiện nay cho thấy các Ngân hàng thương mại cổphần, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam ñang cạnh tranh ñểchiếm lĩnh thịtrường thông qua các dịch vụthanh toán quốc tế. Mặt khác, với quy trình khép kín giữa nội tệ- ngoại tệ, giữa tín dụng - thanh toán, tạo sựan toàn trong việc sửdụng vốn của ngân hàng. Do vậy, tìm kiếm giải pháp ñểphát triển dịch vụthanh toán quốc tếtại Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Nam là một yêu cầu quan trọng và cần thiết ñược ñặt ra. Vì vậy, ñểgiữvững và phát triển thịtrường thanh toán quốc tế, thực hiện tốt vai trò là trung gian thanh toán trong nền kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam ñã ñặt ra việc phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế là một trong những nhiệm vụquan trọng trong những năm tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC