Luận văn Tóm tắt Phát triển dịch vụ y tế Thành phố Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của ñềtài Khi Việt Nam gia nhập vào WTO sẽcó nhiều cơhội cũng như thách thức, trong ñó ngành y tế không nằm ngoài cuộc cạnh tranh này. Khi ñó, sẽcó nhiều người bệnh có thu nhập cao sẽra nước ngoài ñiều trịvì ởViệt Nam không ñáp ứng ñược những dịch vụy tế chất lượng cao nhưhọmong muốn. Đà Nẵng với phương hướng phát triển thành một trong những ñô thịlớn của cảnước; là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụcủa miền Trung – Tây Nguyên. Vì vậy, việc xây dựng hướng phát triển dịch vụy tếthành phốtrong những năm tới là cần thiết. Đó chính là lý do tác giảlựa chọn ñềtài “Phát triển dịch vụ y tếthành phố Đà Nẵng” cho luận văn cao học của mình. 2. Mục ñích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp: Phát triển hệ thống y tế theo hướng công bằng - hiệu quả, kết hợp hài hoà giữa y tếchuyên sâu với y tếphổcập, giữa phòng bệnh nâng cao sức khoẻvới chữa bệnh, giữa y học cổtruyền với y học hiện ñại; phát triển cơsởcung cấp dịch vụy tếtheo ñịa bàn dân cưnhằm ñem lại những dịch vụy tế chất lượng ngày càng cao cho nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC