Luận văn Tóm tắt Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán An Bình

1. Tính cấp thiết của ñềtài. Hiện nay, thịtrường chứng khoán Việt Nam có trên 100 Công ty chứng khoán ñang hoạt ñộng và tất cả ñều thực hiện nghiệp vụmôi giới chứng khoán. Vì vậy, hoạt ñộng môi giới như“miếng bánh nhỏ chia cho nhiều người ăn”, cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán nhưlà vấn ñềsống còn Vì lý do trên, ñề tài “Phát triển hoạt ñộng môi giới chứng khoán của Công ty cổphần Chứng khoán An Bình” ñã ñược lựa chọn nhiên cứu nhằm phát triển hoạt ñộng môi giới, ñẩy mạnh doanh thu cũng như tăng thị phần của hoạt ñộng môi giới của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Mục ñích nghiên cứu của luận văn. - Hệthống hóa các vấn ñềlý luận cơbản vềhoạt ñộng môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán và phát triển hoạt ñộng môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. - Phân tích thực trạng hoạt ñộng môi giới chứng khoán của Công ty Cổphần Chứng khoán An Bình, từ ñó ñánh giá kết quả ñạt ñược, hạn chếvà các nguyên nhân làm hạn chếhoạt ñộng môi giới chứng khoán của Công ty. - Đềxuất một sốgiải pháp nhằm phát triển hoạt ñộng môi giới chứng khoán của Công ty cổphần Chứng khoán An Bình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC