Luận văn Tóm tắt Phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài nghiên cứu Huyện Phú Ninh là một huyện nông nghiệp, sau khi được thành lập theo Nghị định số 01/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2005 của Chính phủ. Kinh tế- xã hội đã có sựphát triển khá toàn diện và mạnh mẽ. Mặc dù vậy, cho đến nay kinh tếcủa huyện Phú Ninh phát triển chưa bền vững. Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp là một trong những tiêu chí đểgóp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Việc nghiên cứu đểphát triển nông nghiệp ởhuyện Phú Ninh được đặt ra hết sức cần thiết hiện nay. Trên tinh thần đó, chọn đềtài: "Phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam", làm đềtài luận văn thạc sỹcủa mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài *Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, đánh giá thực trạng tình hình phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh, đề ra những giải pháp khoa học nhằm phát triển nông nghiệp ởhuyện Phú Ninh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống người dân địa phương. *Mục tiêu cụthể Hệthống hoá một sốvấn đềvềlý luận có liên quan đến phát triển nông nghiệp. Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh trong những năm vừa qua. Đềxuất các quan điểm, phương pháp và giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi nhằm để phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh trong những năm sắp tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC