Luận văn Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của đềtài Trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng đã đối diện nhiều thiệt hại đáng kểtrong hoạt động tín dụng. SHB-CNĐN cũng là một trong những Ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh và lợi nhuận từhoạt động tín dụng chiếm hơn 90% trong tổng lợi nhuận. Do đó, khi SHB kiểm soát được hoạt động tín dụng và đảm bảo an toàn tín dụng thì sẽgiúp SHB tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định, giúp người dân có thêm kênh đầu tưtài chính có lãi, an toàn, giúp nhà nước điều hành kinh tếvĩmô có hiệu quả. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: RRTD tại SHB-CNĐN, phạm vi:năm 2008 – 2010. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài - Phát hiện nguồn gốc RRTD từquy trình cấp tín dụng, các công cụnhận dạng, đo lường rủi ro. Những vấn đềvềviệc truyền thông giữa nội bộvà vai trò kiểm soát rủi ro từtrụsởchính. - Luận án yêu cầu tính độc lập giữa bộphận kinh doanh, thẩm định TD và quản lý tín dụng nhưlà m ột y ếu tốcốt lõi xây dựng tính minh bạch và toàn diện trong cấu trúc và quy trình. - Luận án cũng xây dựng hệthống báo cáo RR, cảnh báo sớm RR và các phương pháp xửlý RR kịp thời. 4. Kết cấu luận án Lời mở đầu Chương 1: MỘT SỐLÝ LUẬN VỀQTRỊRRTD TẠI CÁC NHTM Chương 2:THỰC TRẠNG RRTD VÀ QUẢN TRỊRRTD TẠI SHB - CNĐN NĂM 2008 – 2010 Chương 3: QTRỊRRTD TẠI SHB-CNĐN TRONG T/GIAN TỚI Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC