Luận văn Tóm tắt Tăng cường kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách tại trường Đại học Quảng Nam

Công tác kiểm soát nội bộthu, chi ngân sách trong những năm qua ñã có những chuyển biến bước ñầu kểcảtrong việc hình thành những tiêu chí, chuẩn mực riêng. Tuy nhiên, xét cụ thể việc kiểm soát nội bộthu, chi ngân sách của các ngành, trong các lĩnh vực khác nhau vẫn chưa có bước chuyển biến cơbản. Hoạt ñộng kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực thu, chi ngân sách ở Trường Đại học ñang có những vấn ñề nảy sinh cần ñược nghiên cứu, hoàn thiện trên mọi phương diện ñể ñáp ứng ñược yêu cầu công tác kiểm soát nội bộthu, chi ởTrường Đại học. Kiểm soát nội bộ thu, chi ngân sách ñã ñược nghiên cứu và triển khai trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, nhưng cho ñến nay chưa có tác giảnào nghiên cứu chuyên sâu vềkiểm soát nội bộthu, chi ngân sách ởcác Trường Đại học. Hiện nay, do quy mô của Trường Đại học Quảng nam ngày càng mởrộng; hoạt ñộng thu, chi tài chính của ñơn vịdiễn ra nhiều, với các nội dung thu, chi ngày càng ña dạng nhưng việc kiểm soát nội bộthu, chi ngân sách tại Trường Đại học Quảng nam chưa ñược quan tâm ñúng mức nên không thểtránh khỏi những rủi ro, sai sót nhất ñịnh trong quá trình quản lý tài chính, thông tin kếtoán cũng chưa thể ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý như: tính k ịp thời, tính chính xác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC