Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược Marketing cho ngành hàng vật liệu xây dựng tại công ty C&T

Xây dựng chiến lược Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quảnhất ba mục tiêu lợi nhuận, vịthếvà an toàn. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn. Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơhội hấp dẫn trên thịtrường và vì thếsẽgiúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quảkinh doanh, tăng cường khảnăng cạnh tranh trong quá trình mởcửa và tựdo hóa nền kinh tế. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn mới mẻnữa nhưng thực hiện các hoạt động đó nhưthếnào đểcó hiệu quảnhất lại là mối trăn trởquan tâm của các nhà quản trị. Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư (gọi tắt là C&T) là Công ty trực thuộc Tổng công ty xây dựng số1 - BộXây dựng, mặc dù có những ưu đãi nhất định của Nhà nước song trong cơ chếthịtrường và xu hướng phát triển mới không phân biệt các thành phần kinh tế, Công ty phải có những thay đổi chiến lược nhằm thích ứng với hoàn cảnh mới và phát huy thếmạnh của mình. Nhận thức được điều đó cán bộ, Công ty không ngừng tìm tòi hướng đi cho riêng mình, hoạt động Marketing của Công ty rất được coi trọng. Nhiều hoạt động Marketing được thực hiện và đem lại hiệu quảkinh tếcao, góp phần vào việc tăng quy mô kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh sốvà lợi nhuận. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động Marketing còn thiếu đồng bộ, không khoa học, nhiều khi mang tính chủquan, chính điều này là một trong những nguyên nhân làm giảm sút hiệu quảkinh doanh và khảnăng cạnh tranh của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC