Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần xây dựng công trình 512

Các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu đối mặt với một thị trường cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược, định hướng rõ ràng của mình thì khó tồn tại cũng như chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Các doanh nghiệp cần xác định vị trí hiện tại của mình để biết mình đang đứng ở đâu, đồng thời phải xác định được thế mạnh của mình là gì, điểm yếu là gì để từ đó tiếp tục phát huy điểm mạnh và hạn chế hoặc dần loại bỏ điểm yếu. Và muốn đạt hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp không những chỉ có các biện pháp sử dụng nguồn lực bên trong hiệu quả mà còn phải thường xuyên phân tích biến động của môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó phát hiện và tìm kiếm các cơ hội trong kinh doanh của mình. Xây dựng chiến lược cho phép xác lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp, tập trung các nổ lực của doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mong muốn, xác định phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra, và xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức. Với những ý nghĩa đó, sau khi tham khảo các tài liệu liên quan đến chiến lược, tìm hiểu, phân tích môi kinh doanh và tìm hiểu họat động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chiến lược của Công ty cổ phần xây dựng công trình 512, tác giả nhận thấy cần phải xây dựng chiến lược phát triển công ty một cách có hệ thống nhằm giúp công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC