Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược tại tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO)

Xây dựng chiến lược là việc nên và cần phải có của doanh nghiệp. Việc xác định chiến lược đúng sẽquyết định sựthành công của mục tiêu và sứ mệnh của doanh nghiệp. Việc xây dựng chiến lược phát triển công ty luôn được quan tâm và không m ất đi tính th ời sựngay cảvới nh ững doanh nghiệp có chiến lược tốt. Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định là doanh nghiệp Nhà nước (trực thuộc UBND Tỉnh Bình Định) được thành lập từnăm 1985, hiện đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -Công ty con; với 20 đơn vịthành viên trong hệthống (trong đó: có 4 đơn vị trực thuộc, 1 Công ty con PISICO nắm giữ 100% VĐL, 6 Công ty con PISICO nắm giữtrên 50% VĐL và 9 Công ty liên kết PISICO nắm giữdưới 50% VĐL); doanh thu đạt trên 2.000 tỷđồng/năm; với nhiều lĩnh vực khác nhau như: sản xuất đồgỗnội, ngoại thất; chế biến lâm sản xuất khẩu; trồng rừng; kinh doanh nguyên liệu giấy; Truyền hình cáp; Khu, cụm công nghiệp; Bất động sản; Khoáng sản, Cảng biển, Phân bón v.v trong đó, đa phần hoạt động mang lại hiệu quả, nhưng chưa thậtsựvững chắc, ổn định. Bên cạnh đó, vẫn còn một sốđơn vịvà ngành nghềhoạt động kém hiệu quảnhư: hoạt động phục vụchính sách Miền núi, kinh doanh thương mại tổng hợp v.v Do vậy, việc Xây dựng chiến lược cho Tổng công ty PISICO nhằm đạt được các mục tiêu của Tổng công ty như: đảm bảo sản xuất có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chính, tăng thịphần, doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho người lao động ., đồng thời hạn chếnhững rủi ro cho hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới là điều rất cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC